Uredba Vlade Srbije o kontroli prelaska administrativne linije

Čet, 01/03/2012 - 21:01 -- MRS

Uredba Vlade Srbije o kontroli prelaska administrativne linije prema Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija objavljena je u najnovijem broju Službenog glasnika.

Uredba, čija je primena počela danas, rezultat dogovora postignutih u dijalogu Beograda i Prištine u oblasti slobode kretanja i njome se propisuju uslovi za prelazak preko administrativne linije, kretanje i boravak na toj liniji, kao i mere koje se mogu preduzeti protiv lica koja postupaju suprotno odredbama ove uredbe. Kako se navodi u Uredbi, prelazak administrativne linije dozvoljen je na prelazima u opštini Bujanovac - Končulj, Dobrosin, Breznica i Muhovac, zatim u opštini Medveđa - Medevce i Sponce, prelaz Depce u opštini Preševo, Merdare u opštini Kuršumlija, Rudnica u opština Raška, kao i Tabalije i Odojević kod Novog Pazara. Poslove kontrole na administrativnom prelazu vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova, a po potrebi, Ministarstvo finansija, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede i drugi organi državne uprave u skladu sa nadležnostima utvrđenim zakonom, dok način obavljanja poslova kontrole iz nadležnosti Ministarstva propisuje ministar unutrašnjih poslova.

Kako se navodi u Uredbi, licima sa područja Kosova i Metohije, koja poseduju identifikaciona dokumenta izdata od strane privremenih institucija u Prištini, prilikom prelaska administrativne linije i prelaska državne granice i ulaska u Republiku Srbiju, izdaje se Dokument o ulasku i izlasku, koji važi najduže 15 dana. Maloletnim licima Dokument o ulasku i izlasku izdaje se na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih i fotografije. Dokument o ulasku i izlasku sadrži podatke o licu, vozilu i uslovima za upravljanje motornim vozilom i u njega se utiskuje za to posebno namenjen pečat. Ukoliko lice izgubi taj dokument dužno je da to odmah prijavi, o čemu se takođe izdaje potvrda.

Kada je reč o registrarskim tablicama, licu koje upravlja motornim vozilom sa tablicama izdatim od strane privremenih institucija u Prištini (tzv. RKS tablice), izdaju se tablice za privremeno označavanje vozila i potvrda o njihovom korišćenju. Dokument o ulasku i izlasku, tablice za privremeno označavanje vozila i potvrdu o njihovom korišćenju izdaje Ministarstvo. Kako se navodi, prelazak lica izvan određenih mesta, dozvoljen je samo uz odobrenje nadležnog organa i u slučaju više sile, a lica koja na taj način pređu dužna su da o tome, bez odlaganja obaveste nadležnu policijsku upravu. Takođe, Ministarstvo, odnosno nadležna policijska uprava može, uz saglasnost sa nadležnim organom, na zahtev grupe lica ili pojedinca, izdati dozvolu za prelazak administrativne linije izvan administrativnog prelaz ukoliko postoji opravdan interes koji nije u suprotnosti sa razlozima bezbednosti. Uredbom je pojašnjen i pojam administrativnog prelaza, koji se definiše kao obeleženi prostor na kome se vrši kontrola prelaženja administrativne linije i druga kontrola određena zakonom, deo javnog puta na tom prostoru, kao i objekti, instalacija i oprema potrebni za bezbednu kontrolu. Obeležavanje i određivanje tog prostora vrši MUP. U prostoru administrativnog prelaza dozvoljeno je kretanje i zadržavanje lica koja prelaze administrativnu liniju i na prelazu se zadržavaju zbog kontrole, kao i zaposlenih na administrativnom prelazu. Dozvolu za kretanje i zadržavanje na području administrativnog prelaza izdaje teritorijalno nadležna policijska uprava, a lica kojima je dozvoljeno kretanje i zadržavanje na području administrativnog prelaza dužna su da postupaju po naređenjima i uputstvima policijskih službenika. Izgradnja, postavljanje objekata, promena njihove namene, kao i postavljanje instalacije, opreme i uređaja na području administrativnog prelaza može se vršiti samo uz posebnu saglasnost Ministarstva, a investitor ili projektant dužan je da od Ministarstva pribavi saglasnost za radove. Ta saglasnost se neće izdavati ako se time ometa obavljanje kontrole i sprovođenje mera bezbednosti na administrativnom prelazu.

Kada je reč o obezbeđuvanju administrativne linije, taj posao vrši MUP u saradnji sa drugim državnim organima, u skladu sa zakonom. Vlada može da zabrani ili ograniči plovidbu, lov, ribolov, prelet vazduhoplova, kretanje, zadržavanje i nastanjivanje na određenim delovima teritorije Republike Srbije uz administrativnu liniju ako to zahtevaju razlozi bezbednosti i ta zabrana ili ograničenje može trajati sve dok traju razlozi zbog kojih su uvedeni. Uredbom su predviđene i novčane kazne za one koji prekrše režim na administrativnim prelazima. Najviše kazne, od 100.000 do 1.000.000 dinara, predviđene su za one koji bez saglasnosti Ministarstva unutrašnjih poslova grade ili postavljaju objekte, instalacije, opremu i uređaje na administrativnom prelazu. Novčanom kaznom od 15.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje pređe ili pokuša da pređe administrativnu liniju van mesta određenog za prelazak administrativne linije sa jednim ili više lica, navodi se u Uredbi koju je potpisao zamenik premijera Ivica Dačić.

Kategorija: